İK Politikası

Endüstriyel Mutfak sektöründeki başarımızı ve kalitemizi, insana verdiği değere odaklı yönetim sistemi ile N’DUSTRIO ailesi çalışanları ile birlikte sürekli kılmaktır.

Üretimden, satış sonrası hizmetlere kadar oluşturduğumuz zincirde yer alan tüm çalışanlarımızın işlerini en iyi şekilde yapabileceği ortamı oluşturmak, bu süreci doğabilecek ihtiyaçlara göre sürekli gözetmek ve bunun da yaptığımız işin sonucuna yansıyacağını bilmek en önemli farkındalığımızdır.

İzlediğimiz yolda asıl amacımız, mevcut çalışanlarımızın yetkinliklerinin farkına varmak, yetkinliklerini doğru zamanda ve doğru yerde kullanmasını sağlamak, ailemize yeni katılan çalışanlarımızın hızlı ve motivasyonu yüksek bir şekilde adaptasyon sürecini tamamlamasına yardımcı olmaktır. Bu işleyiş sayesinde takım çalışmasının ve sonrasında oluşacak olan sinerjinin başarıya dönüşünü izlemek amacımıza olan bağlılığımızın bir göstergesidir.

Şirket için çalışanlarımızın yetkinliklerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi için şirket içi eğitimler verilmekte ve en verimli çalışma alanlarını, çalışanlarımızın yeteneklerine göre çalışanlarımızla birlikte değerlendirmekteyiz. 

Çalışanlarımıza İş Kanunu Kapsamında tüm hakları verilmekte olup, bu haklar ve ücret politikası çalışan menfaatleri doğrultusunda belirlenmektedir.

İşe alım süreçleri prosedürlerle tanımlanmıştır ve oryantasyon süreçleri uygulanarak çalışanlarımızın hızlı bir şekilde görev tanımlarına uygun alanlarda verimliliklerini arttırmaları hedeflenmiştir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmıştır ve alınmaya devam edecektir.

Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır. Bu koşullara uygun şekilde çalışıp çalışmadıkları denetlenir.

N'DUSTRIO KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

ve/veya

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@ndustrio.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Okudum, kabul ediyorum.